Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DlaZdrowia.sklep.pl z 24.05.2018r.

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym: http://dlazdrowia.sklep.pl, prowadzony jest przez firmę zarejestrowaną jako:
Prosoldi Sp. z o.o.
ul. S. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 781731750
REGON: 362760555
prowadzącą działalność na podstawie
wpisu do KRS nr 0000581069

Telefon 609-502-748
email: biuro@prosoldi.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://dlazdrowia.sklep.pl
  4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://dlazdrowia.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prosoldi sp. z o.o.. ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://dlazdrowia.sklep.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod http://dlazdrowia.sklep.pl, prowadzony jest przez Prosoldi sp. z o.o.. ul. S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep http://dlazdrowia.sklep.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://dlazdrowia.sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient w celu korzystania ze sklepu ma prawo założyć stałe konto lub dokonać jednorazowego zakupu bez stałej rejestracji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Zakup bez rejestracji następuje przez wybranie towarów, a następnie podanie danych klienta niezbędnych do realizacji umowy.

3.3. Warunkiem rejestracji lub zakupu jednorazowego jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sklep http://dlazdrowia.sklep.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu http://dlazdrowia.sklep.pl

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy http://dlazdrowia.sklep.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://dlazdrowia.sklep.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie".

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem http://dlazdrowia.sklep.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych jest: Prosoldi Sp. z o.o., ul. S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, tel. +48 609 502 748, mail: biuro@prosoldi.pl

5.2. Prosoldi sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe otrzymane od klientów sklepu w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5.3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

5.4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, chyba ze Klient zadecyduje inaczej. Czas nieokreślony jest spowodowany polityką rabatową, ofertami specjalnymi, promocjami itp.

5.5. Klient w każdej chwili może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5.6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.7. Administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

5.8. Administrator danych osobowych nie może ich wykorzystywać do innych celów niż wskazane w Regulaminie sklepu.

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, paczkomaty InPost lub odbiór osobisty.

Odbiór osobisty dotyczy również odbioru na własny koszt transportem wskazanym przez klienta.

6.3. Koszty dostawy są wyszczególnione na stronie: http://dlazdrowia.sklep.pl/Koszty-wysylki-chelp-pol-21.html

Dodatkowo koszty dostawy, o ile zaistnieją, zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia paragonu lub faktury VAT.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) przelewem na numer konta bankowego: Santander Bank 88 1090 2590 0000 0001 3148 6278

b) płatnością w systemie Przelewy24

c) przewoźnikowi przy odbiorze paczki

d) gotówką przy odbiorze osobistym

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek poinformować w formie piemnej sklep: http://dlazdrowia.sklep.pl prowadzony przez Prosoldi sp. z o.o.. ul. S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, telefon 609-502-748, email: biuro@prosoldi.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną).

8.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.5. Sklep potwierdzi Klientowi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jej otrzymaniu. Potwierdzenie zostanie wysłanie w formie pisemnej: pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną.

IX. Skutki odstąpienia od umowy

9.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

9.2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.3. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient

X. Reklamacje dotyczące Towarów

10.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy: Prosoldi sp. z o.o.. ul. S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, NIP: 7831731750, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

10.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: zamowienia@dlazdrowia.sklep.pl, poprzez formularz na stronie: http://dlazdrowia.sklep.pl/contact-pol.html, lub pocztą tradycyjną na adres firmy: Prosoldi sp. z o.o.. ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań. Podmiot prowadzący sklep internetowy:  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 10 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.3. Podmiot prowadzący sklep internetowy: Prosoldi sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy: Prosoldi sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący sklep internetowy: Prosoldi sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na siedziby firmy: Prosoldi sp. z o.o.. ul. S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, mailowo pod adres: zamowienia@dlazdrowia.sklep.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego: http://dlazdrowia.sklep.pl/contact-pol.html

11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5. Podmiot prowadzący sklep internetowy: Prosoldi sp. z o.o.. ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 10 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy: Prosoldi sp. z o.o.. ul. S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy: Prosoldi sp. z o.o.. ul. S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy: Prosoldi sp. z o.o.. ul. S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO..

 

Do pobrania Regulamin sklepu http://dlazdrowia.sklep.pl w formacie .pdf: Pobierz

pixel