Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Programu Partnerskiego

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO
Sklep internetowy działający pod adresem internetowym: http://dlazdrowia.sklep.pl, prowadzony jest przez firmę zarejestrowaną jako:
Prosoldi Sp. z o.o.
ul. Św. Marcin 29/8
NIP: 781731750
REGON: 362760555
prowadzącą działalność na podstawie
wpisu do KRS nr 0000581069

Telefon 609-502-748
email: zamowienia@dlazdrowia.sklep.pl

I. Definicje użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://dlazdrowia.sklep.pl
4. Regulamin Programu Partnerskiego – niniejszy regulamin określający zasady przystąpienia i uczestnictwa w Programie Partnerskim
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://dlazdrowia.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży (sprzedaż) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prosoldi sp. z o.o.. ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11. Program Partnerski (PP) – program zarobkowy, umożliwiający wygenerowanie dla uczestnika prowizji od zakupu towarów oferowanych przez stronę http://dlazdrowia.sklep.pl przez klientów pozyskanych przez Uczestnika.
12. Uczestnik -  osoba fizyczna lub firma biorąca czynny udział w Programie Partnerskim.
13. Link partnerski – odsyłacz internetowy umieszczony na witrynie Uczestnika, kierujący na stronę http://dlazdrowia.sklep.pl
14. Klient przekierowany – klient skierowany do sklepu http://dlazdrowia.sklep.pl za pośrednictwem witryny Uczestnika.
II. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w PP Sklepu, a w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta PP w ramach  sklepu internetowego;
b) zasady zamieszczania reklam przez Uczestnika
c) zasady naliczania i wypłaty prowizji wygenerowanych przez Uczestnika.
d) Uczestnik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://dlazdrowia.sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Cel i zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim
1. Przystąpienie do PP jest dobrowolne i bezpłatne
2. Przystąpić do PP może każda pełnoletnia osoba lub firma, zarejestruje się w programie i umieści reklamę sklepu (banner, link tekstowy lub inną formę reklamy) w internecie.
3. Uczestnik w reklamach ma prawo używać dowolnej formy: tekst, grafika lub inne dostępne metody, których celem jest przekierowanie osób odwiedzających stronę uczestnika na dowolną stronę/podstronę Sklepu i zachęcenie ich do zakupów w Sklepie. Przekierowanie takie nie może odbywać się automatycznie bez działania Klienta.
4. Uczestnik rejestrując się w PP zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane tj.:
a) w przypadku gdy uczestnik jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej: imię, nazwisko i adres zamieszkania (do korespondencji) oraz nr PESEL i nr rachunku bankowego (dla realizacji wypłat gotówkowych z programu), adres mail, nr telefonu, adres swojego Urzędu Skarbowego.
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i firmy : nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP i nr rachunku bankowego, adres mail, nr telefonu, nazwisko osoby odpowiedzialnej
5. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep. Uczestnik ma w każdym czasie, za pośrednictwem swojego konta na stronie http://dlazdrowia.sklep.pl dostęp do swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich zmiany lub zażądać od właściciela serwisu ich trwałego usunięcia.
6. W celu korzystania z PP Uczestnik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

IV. Zasady ustalania prowizji
1. Za zamówienia, złożone przez klienta przekierowanego za pomocą linku partnerskiego Uczestnik ma prawo do prowizji naliczonej od kwoty zakupu dokonanej przez klienta poleconego ze strony Uczestnika.

2. Uczestnik PP otrzymuje 5% wartości brutto towaru zakupionego przez klienta przekierowanego. Wlicza się tu tylko cenę brutto towaru kupionego przez klienta, bez innych kosztów wysyłki tj. np. koszt wysyłki.

Od niektórych towarów może być naliczona wyższa prowizja. Wymaga to osobnego porozumienia na piśmie.

3. Zamówienie uważa się za zrealizowane gdy cała kwota do zapłaty zostanie zaksięgowana na koncie bankowym sklepu, a także gdy klient nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy.
Zamówienie nie może zostać uznane za zrealizowane gdy zostało zwrócone, anulowane, fałszywe, nieodebrane lub niezrealizowane z innych przyczyn.

4. Uczestnik może wnioskować o wypłatę prowizji za zamówienie nie wcześniej niż po 14 dni od jego realizacji.

5. Każdy Uczestnik po zalogowaniu się do panelu administracyjnego PP w każdej chwili może sprawdzić ilość zamówień i wysokość aktualnej prowizji.

6. Wejście klienta przez link partnerski jest zapamiętane przez system w ciągu 120 dni. Gdy klient dokona zakupu w tym okresie, zostanie przypisany partnerowi, który go skierował. Klient taki jeśli dokona zakupu będzie przypisany do Uczestnika na stałe. Wyjątkiem są klienci pozyskani wcześniej przez innego partnera lub zarejestrowani już w sklepie.

7. Uczestnik ma możliwość pozyskiwania następnych partnerów. Partner pozyskany bezpośrednio przez Uczestnika otrzyma 5% prowizji od swoich klientów, zaś Uczestnik otrzyma dodatkowo 30% kwoty zarobionej przez pozyskanego partnera. Dotyczy to tylko partnerów pozyskanych bezpośrednio Przez Uczestnika.

V. Wypłata prowizji
1. Prowizja naliczona jest od ceny detalicznej zakupionych towarów przez pozyskanych przez Uczestnika klientów. Prowizja jest kwotą brutto. Wypłacana jest na podstawie:
faktury VAT - dla podmiotów gospodarczych
dla osób fizycznych w kwocie netto na podstawie umowy zlecenia.

2. Wypłata prowizji realizowana jest, na wniosek Uczestnika. Wypłaty realizowane są przelewem bankowym w terminie 5 dni od przedłożenia dokumentów wymaganych do wypłaty (faktura lub umowa zlecenie)

3. Minimalna kwota wypłaconej prowizji to 500zł brutto.

VI. Zobowiązania Partnera i Organizatora
1. Uczestnik jest zobowiązany, powiadamiać Sklep o każdej zmianie swoich danych teleadresowych. Za wszelkie błędy odpowiada Uczestnik.
 
2. Uczestnik jest zobowiązany do dbania o dobry wizerunek Sklepu.

3. Uczestnik biorący udział w PP jest zobowiązany do przestrzegania prawa, etyki, zasad społecznych i ogólnie przyjętej kultury. W szczególności zabronione jest stosowanie mechanizmów, programów internetowych, komputerowych powodujących rozsyłanie niechcianych reklam, nękania, spamu, instalowania złośliwego oprogramowania, wirusów itp. na urządzeniach klientów.
Wszelkie działania promocyjne, reklamowe itp. niezgodne z tymi zasadami będą skutkować zerwaniem współpracy oraz blokadą wypłaty wszelkich prowizji.

4. Do PP nie mogą przystąpić strony zawierające treści pornograficzne, erotyczne, nie zachowujące zasad etyki, kultury itp., oraz rasistowskie i inne niezgodne z polskim prawem. W razie wątpliwości Uczestnik winien skonsultować umieszczenie reklamy ze Sklepem.

5. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w PP nie tracąc uzyskanych prowizji z zachowaniem minimalnej kwoty do wypłaty 500zł. Uczestnikowi w tym wypadku zostają wypłacone należne prowizje w terminie 14 dni.

6. Sklep zastrzega sobie możliwość zerwania współpracy w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Uczestnikowi w tym wypadku zostają wypłacone wszystkie należne prowizje w terminie 14 dni.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za sposób (ani treści) w jaki Uczestnik publikuje reklamy.

8. Uczestnik na prośbę Sklepu ma obowiązek dokonać zmiany formy reklamy (tekstów, grafiki), gdyby ta szkodziła wizerunkowi sklepu bądź była niezgodna z obowiązującym prawem. Jeśli tego nie dokona w wyznaczonym terminie Sklep ma prawo zerwać współpracę z Uczestnikiem i zablokować wypłatę naliczonych prowizji.

VII. Akceptacja dla regulaminu i informacja o zmianach
1. Zgłoszenie i rejestracja w PP oznacza, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje zapisy regulaminu programu partnerskiego.

2. O zmianach w regulaminie oraz zmianach warunków programu partnerskiego organizator będzie powiadamiał Uczestników za pomocą poczty email.
3. Wszelkie spory strony będą starały rozstrzygać przede wszystkim na drodze polubownej. Jeśli taka nie będzie możliwa, sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sąd we Wrocławiu.

 

Niniejszy Regulamin możesz pobrać w formacie .pdf Pobierz

pixel